2023

Januari 2023

’Sunt förnuft’

Går ’sunt förnuft’ före ideologi? Det borde göra det, men så ser det inte ut. 

Om det ’sunda förnuftet’ säger att jämlikhet och rättvisa är vad samhället borde tillämpa, så gäller inte detta för oss. Nej det är ideologin om en ’fri’ marknadsekonomi som styr våra samhällen och därmed gäller inte ’sunt förnuft’. Den ’fria’ marknadsekonomin uppmanar oss direkt och indirekt att ta lån och sedan omsätta dessa lån i olika former av konsumtion. 

När vi nu skuldsätter oss och dessutom hamnar i en räntespiral uppåt, samt med tilltagande inflation, då kanske vi börjar förstå att någonting inte stämmer. 

Vad är det som inte stämmer? Det är marknadsideologin som inte stämmer – den saknar förmågan att tillämpa ’sunt förnuft’. Den ’fria’ marknadsideologin leder till ökad ojämlikhet och ökad orättvisa. 

Alltså borde logiken tala om för oss att så här kan vi inte fortsätta och låta denna utveckling få fortgå. Men ändå fortsätter denna negativa spiral. Varför? Därför att kapitalismens – alltså vår ’fria’ marknadsekonomis – inneboende spelregler sätter agendan för våra samhällens fortsatta utveckling. 

Våra samhällen har, så att säga, fastnat i ekorrhjulet och kan inte ta sig ut därifrån. Allt är uppbyggt och har resulterat i den verklighet som nu gäller och denna verklighet är som vi vet dessutom också global. 

Marknadsekonomin och samhället har att förhålla sig till detta. Att ’bryta’ sig ut från denna verklighet kan inte enstaka samhällen göra, det skulle betyda ekonomisk kollaps eftersom kapitalägandet bygger på privat ägande. 

Vårt rådande kapitalägande är inte uppbyggt utifrån ’sunt förnuft’ det är uppbyggt utifrån ekonomisk tillväxt – som kräver konkurrens! 

Ständig ekonomisk tillväxt är, som vi kanske vet, en ’matematisk’ omöjlighet! ’Sunt förnuft’ blir därmed likaså omöjligt att förverkliga!

———–

Kriget

Mitt antagande att Ryssland skulle besegras före årsskiftet var fel. 

Men Ryssland kommer att besegras och detta kommer att ske på slagfältet. Det går tyvärr inte på annat sätt. Den ryska statsledningen går inte att förhandla med. Vad innebär en rysk förlust? Förutom att den ryska diktaturen försvagas i ett internationellt sammanhang så kommer även övriga diktaturstater att försvagas internationellt. 

Men vi måste komma ihåg att en försvagad diktatur innebär en desperat och farligare diktatur både nationellt och internationellt. Folken i dessa diktaturstater kommer därför att få det allt svårare i ’vardagen’.

Man kan fråga sig hur Putin och hans anhang tänker? Dom har nu skapat ett hat emot sig, och sin stat, som kommer att vara i generationer. 

Ryssland och det ryska folket kommer att gå en mycket dyster framtid tillmötes ’tack’ vare terroristen Putin och hans närmaste kriminella anhang. 

Tänker dom inte ens tanken att terrorn mot Ukraina kommer att straffa sig?

———–

Bostad

Hur ska vi se på frågan att kunna ha en egen bostad? 

Ska vi betrakta egen bostad som en självklar rättighet – en ’välfärdsrättighet’? Javisst ska vi göra det! Som vi alla vet så ser det inte ut så. 

Denna ’välfärdsrättighet’ styrs av marknaden inte av samhället och då går det som det går. 

Att ha sin egen bostad handlar främst om att ha pengar. Har man pengar så kan man skaffa sig en egen bostad, men saknar man pengar då får man klara sig utan egen bostad. 

Så fungerar det, vilket vi alla känner till. Alltså finns det ’inbakat’ ett allvarligt systemfel i strukturen eftersom det inte går att genomföra en självklar ’välfärdsrättighet’.

————–

Kapitalfördelning

Vad ’vinner’ man på att bygga strukturellt ojämlika samhällen? Hur resonerar den ledande eliten över denna frågeställning? Och är dom överhuvud taget medvetna om frågeställningen? 

Den ledande eliten är oförmögen att förändra den rådande ’ordningen’. Om det nu är så som jag påstår då kan man i förlängningen av påståendet dra slutsatsen att ledande eliter i hänsynslösa diktaturer inte heller är förmögna att förändra ’sin’ stats rådande ’ordning’. 

Förstår ni mig? Den rådande ’ordningen’ är ju en ’normalitet’ såväl här som där. Det är alltså en ’normalitet’ att utöva en ojämlik strukturell ordning, oavsett om den är ’lindrig’ eller ’hänsynslös’. 

En diktatur förblir en diktatur så länge den inte bekämpas!

Åter igen: grundproblemet i våra samhällen handlar om kapitalfördelningen. Svårare än så är inte grundproblematiken.

——————-

Mer om kapitalfördelning

Självklart måste samhällen ha fri företagsamhet och dessutom mycket mer företagsamhet än vad nu är fallet – om nu någon trodde något annat. 

Problemet sitter inte i den fria företagsamheten utan problemet sitter i den orättvisa fördelningen av kapitalet. 

Åter igen måste det poängteras att det är skillnad mellan företagsamhet och kapitalägande – som är beskrivit tidigare i ett flertal inlägg. 

Den stora frågan i den här problematiken är: hur ska den ojämlika kapitalfördelningen i våra samhällen förändras? 

Denna fråga måste lösas! Varför? Jo därför att det är denna ojämlikhet som bokstavligen förstör våra samhällen. 

I korthet: all bank och finansverksamhet vars syfte är att tjäna pengar på pengar (ränta) måste upphöra och övergå i samhälleligt förvaltande. Vår rådande kapitalistiska marknadsekonomi får inte sätta ’spelreglerna’ för hur våra samhällen ska organiseras – ’spelregler’ som nu ökar ojämlikheten.

 

Februari 2023

Det primära just nu är att slå sönder den ryska krigsmaskinen och få ut den ur Ukraina. Allt annat är underordnat denna absolut nödvändiga åtgärd.
 
Någon frågar: ”Hur är det möjligt att krig kan startas i våra dagar? Borde inte människan ha lärt sig mer med tanke på historiska fakta?”
 
Vad blir svaret? Svaret blir att vi lever i ett strukturellt samhällssystem som är och har blivit uppbyggt utifrån ojämlika och orättvisa förutsättningar sedan lång tid tillbaks. Det är utifrån dessa förutsättningar som ständiga krig och allvarliga konflikter får sitt ’bränsle’. Och det är utifrån dessa förutsättningar som också våra samhällen ’bryts ner’ genom ett tilltagande sönderfall mot det vi benämner ’välfärden’.
 
 Allt hänger således samman – krig och allvarliga konflikter tillsammans med en nedmontering av ’välfärden’ – vilket har sin förklaring i strukturella systemfel i byggandet av våra samhällen. 
Ja men tänk själva: verkar det ’normalt’ att mycket stora delar av mänskligheten lever i fattigdom medans en annan del av mänskligheten lever i överflöd? Verkar det också som ’normalt’ att inom samhällen så existerar fattigdom jämsides med överflöd? Nog borde vi inse att någonting fundamentalt har gått snett i den strukturella uppbyggnaden? 
 
Ett samhälle kan väl inte må bra av en sådan ojämlikhet? Vi borde ju därför fråga oss varför? Varför ser det ut som det gör? 
Men jag förstår varför inte den samhälleliga eliten kan ställa denna fråga. Ett marknadsekonomiskt system som kräver ständig ekonomisk tillväxt leder ofrånkomligen till ojämlikhet och orättvisa. Detta är själva grundorsaken till varför det ser ut som det gör idag!
 
Från det ena till det andra. Jag kan förstå tänkandet att inte ansluta sig till NATO – jag hade själv den åsikten fram till den ryska invasionen – men eftersom verkligheten ser ut som den gör så går det inte att ställa sig ’utanför’ kriget. Ställer vi oss utanför så kommer Putins diktatur att bestämma villkoren för oss. 
 
Vi måste komma ihåg att den värld som vi lever i är, som tidigare är nämnt, strukturellt ojämlikt uppbyggd och detta faktum omöjliggör att en ’fredlig’ värld kan existera. Det går inte bygga en jämlik och ’fredlig’ värld som nu strukturen är utformad. Vi kan alltså inte uppnå ’fred’ genom att ställa oss ’utanför’.
 
—————
 
Spekulera
 
Visst har vi väl tidigare skrivit en hel del om inflation och ränta? Nåväl, detta ämne blir ju alltmer högaktuellt och därmed så är det nödvändigt att fortsätta skriva om ämnet. 
 
I vår globaliserade marknadsekonomi så ingår ’självklarheten’ inflation och ränta. I denna ’självklarhet’ ingår dessutom att människor får det både svårt och bekymmersamt med sin egen ekonomi. 
Lågkonjunkturen tar greppet om marknadsekonomin. Men måste det vara så här? 
Ja i den globala kapitalistiska marknadsekonomi som vi alla lever i så måste det vara så här. Och det är bland annat detta som är ett av de grundläggande destruktiva systemfelen i vår rådande marknadsekonomi. 
 
Våra pengar blir alltså allt mindre värda, allting blir dyrare. Man kan säga att det handlar om ett slags spekulation i marknadsekonomin. Den arbetande timmen blir mindre värd så i stället måste den arbetande timmen drygas ut med ett antal minuter för att kunna nå det ursprungliga värdet – arbeta längre för att behålla ’köpkraften’. 
Inflation är ett begrepp som måste förstås i ett alltmer intimt samband med en kapitalistisk spekulationsekonomi. Vår rådande marknadsekonomi handlar mindre om reala ekonomiska värden utan istället om spekulativa ekonomiska värden. Det går alltså att tjäna pengar på inflation samtidigt som andra förlorar. 
 
Inser vi att det går att spekulera i allt? I en global kapitalistisk marknadsekonomi så blir den här utvecklingen omöjlig att stoppa. Denna utveckling ingår, så att säga, i spelets regler. Vi sitter ’fast’ i globala marknadsekonomiska beslut trots att vi exempelvis har en elproduktion som överstiger vår konsumtion. Förstår vi att någonting grundläggande har gått fel, detta angående inflation och ränta?

 

Mars 2023

Analyser
 
Analyser av samhällsutveckling kan inte göras objektivt. Olika utfall av analyser har att göra med utifrån i vilket samhälle som analyser görs.
 
När vi här i väst analyserar samhällen i till exempel islamistiska stater då kommer vi fram till ett annat utfall än vad som sker när analyser upprättas av någon i dessa islamistiska stater. 
Vilken analys ska man då ’lita’ på? Man ska ’lita’ på den analys som tillkommer under mer demokratiska former naturligtvis. 
 
Analyser som görs i diktatoriska stater görs med en medveten förfalskning av verkligheten av den orsaken att verkligheten är ett hot mot diktaturen. Man kan alltså inte lita på analyser gjorda från auktoritära och diktatoriska stater.
 
———————
 
Brutal utveckling
 
 
Vår rådande globala marknadsekonomi kräver, som vi känner till, hela tiden expansion. Men nu börjar ekonomins inneboende krav på ständig tillväxt att få allvarliga problem. Detta yttrar sig bland annat i de ökande spänningarna mellan väst och Kina. 
 
Det är den hårdnande globala ekonomiska konkurrensen som framkallar samhälleliga spänningar. Vi ser att världens stora diktaturer sluter sig samman för att kunna slå ner på folkens krav på mänskliga fri och rättigheter. Denna alltmer brutala utveckling kommer sig av att folken kräver rättvisa, med allt vad det innebär. 
 
Vad denna brutala utveckling fortsättningsvis kommer att leda till är svårt att förutse, men klart är att det folkliga missnöjet kommer att tillta. 
 
————————
 
Ekonomisk turbulens
 
Inflationen drar iväg! Räntorna stiger! Kan detta undvikas? 
 
Nej, inte under rådande marknadsekonomiska verklighet! 
 
Som så många gånger tidigare så återupprepar jag mig: en global kapitalistisk marknadsekonomi måste innehålla inflation och räntor. Inflation och räntor används ’fram och tillbaka’ för att finna ett slags ’jämviktsläge’ för ekonomin. Vi benämner detta som högkonjunktur respektive lågkonjunktur – marknadsekonomin ska komma i en ’balans’. 
 
Finansmarknaden bygger på spekulation – spekulation i pengar naturligtvis. Detta bäddar för ekonomisk turbulens, konjunktursvängningar. 
 
’Botemedlet’ mot denna tilltagande destruktiva utveckling handlar helt och hållet om att göra den ekonomiska strukturen demokratisk. Banker måste göras samhällsägda och den globala kapitalistiska ekonomin ska göras om till en lokal demokratisk ekonomi. Vilket naturligtvis inte är gjort över en natt. 
Men det finns inget annat alternativ för att kunna få till en rättvis och jämlik marknadsekonomi – den måste göras demokratisk. 
 
Vi måste inse att konjunktursvängningar kommer att bli alltmer turbulenta framöver vilket har sin förklaring i att den rådande marknadsekonomin får det allt svårare att kunna ge avkastning på investerat kapital.
 
————————–
 
Klimatkollapsen
 
Kan man förhandla om klimatet? Nej, det går inte! 
 
Att kompromissa i klimatförhandlingar är dömt att misslyckas. Klimatkollapsen går inte att vända. Det är försent nu! 
Innerst inne tror jag också att eliten är fullt medvetna om detta. Man kan däremot undra om dom är medvetna om orsaken till kollapsen? 
 
Att orsaken beror på vår rådande marknadsekonomi! Vad blir svaret från eliten?
 
—————————-